Privacy

 

Verklaring ter bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van de website Oncohulp Vlaanderen door Cédric Hèle instituut vzw (CHi).

Versie: 1 november 2019

 

Deze privacyverklaring geeft weer met welk(e) doel(en) persoonsgegevens worden verwerkt, welke verwerkingsactiviteiten de persoonsgegevens ondergaan en welke rechten de betrokkenen kunnen uitoefenen.

I. Identiteit van de organisatie

CHi vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, kun je contact opnemen met:

Cédric Hèle instituut vzw
Bruul 52/4
2800 Mechelen
info@cedric-heleinstituut.be.
015/21.81.91

II. Onderscheid gebruikers/doelgroep

We onderscheiden twee soorten gebruikers van de website Oncohulp Vlaanderen:

 • patiënten en zorgverleners die de website consulteren
 • hulpverleners wiens gegevens in de database van de website opgenomen worden

Naargelang de doelgroep zijn volgende privacy-richtlijnen van kracht:

A/ Patiënten en zorgverleners die de website consulteren

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CHi vzw vraagt geen persoonlijke gegevens op van patiënten of zorgverleners die de website Oncohulp Vlaanderen consulteren.

 

In ons algemeen privacy beleid op www.chicom.be vindt men alle nodige info over de verwerking van eventuele gegevens, overeenkomstig de GDPR van 25 mei 2018.

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden maken we gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies. Lees hierover meer in ons algemeen privacy beleid op www.chicom.be.

 1. Gebruik van jouw gegevens door geregistreerde hulpverleners op onze site

De hulpverleners wiens gegevens je kan terugvinden op de website Oncohulp Vlaanderen hebben via een gebruikersovereenkomst verzekerd dat zij alle nodige maatregelen treffen om de bescherming van je gegevens te garanderen.

 

B/ Geregistreerde hulpverleners

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

CHi vzw verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die je ons meedeelt via het (online) registratieformulier, via mail, telefonisch of via een overeenkomst, namelijk:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Andere gegevens (indien van toepassing): erkenningsnummer, ….

 

CHi vzw verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens over jou (zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen of seksuele geaardheid).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de overeenkomst en het verwerkingsdoel zoals vermeld in artikel 3.

2. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. de werking van de website Oncohulp Vlaanderen. Zo verwerken we jouw gegevens:

 • om de diensten van de website Oncohulp Vlaanderen te kunnen verlenen, namelijk bekendmaking van zorgverleners binnen oncologie met een aanbod voor patiënten
 • om contact met je op te kunnen nemen bij vragen, wijzigingen, … aangaande de website Oncohulp Vlaanderen of je registratie
 • om het aanbod en content van de website Oncohulp Vlaanderen te kunnen analyseren en verbeteren
 • om statistische gegevens te verkrijgen
 • om een archief bij te houden
 • om door te geven aan de bezoekers van de website Oncohulp Vlaanderen

 

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat kan niet vooraf bepaald worden hoe de informatieplatformen en -gegevenssystemen van CHi vzw zullen evolueren. Deze verklaring heeft ook betrekking op de verwerkingen in het kader van nieuwe functionaliteiten en diensten van de website Oncohulp Vlaanderen, voor zover deze binnen bovenstaande doelstellingen van CHi vzw vallen.

3. Wat is de verwerkingsgrond van de verwerking?

CHi vzw verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van:

 • de overeenkomst die jij aangegaan bent of aangaat met CHi vzw voor het registreren van jouw gegevens op de website Oncohulp Vlaanderen
 • het gerechtvaardigd belang om bezoekers van de website Oncohulp Vlaanderen te informeren en te ondersteunen

 

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar eventueel verwezen wordt en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

 

4. Aan wie worden verzamelde persoonsgegevens overgemaakt?

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verdeeld naar of ter beschikking gesteld aan andere organisaties. De gegevens zoals jij deze verstrekt bij registratie, worden gedeeltelijk beschikbaar gesteld aan de bezoekers van de website Oncohulp Vlaanderen, zijnde:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer en/of mail
 • Adres
 • Doelgroep
 • Erkenningsnummer
 • Foto

 

Oncohulp Vlaanderen maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CHi vzw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

5. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

CHi vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We vragen jou regelmatig een update van de gegevens.

6. Wat zijn jouw rechten als betrokkene?

Je hebt het recht om CHi vzw te verzoeken om:

 • je gegevens te raadplegen en te (laten) verbeteren
 • je gegevens te laten wissen of de verwerking ervan te beperken door CHi vzw
 • je gegevens over te dragen, d.w.z. de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij.

 

Een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdracht, kan gericht worden aan CHi vzw via info@cedric-heleinstituut.be of www.chicom.be

Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na verkrijging worden beantwoord.

Meer informatie omtrent je rechten inzake bescherming van je persoonsgegevens vind je bij de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.privacycommission.be/nl.

7. Vertrouwelijkheid, beheer en beveiliging

CHi vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. CHi vzw bewaart en beheert deze gegevens in een beveiligde database van CHi vzw of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op servers in België of Nederland.

Voor meer informatie over de beveiliging van door CHi vzw verzamelde persoonsgegevens, kun je contact opnemen met info@cedric-heleinstituut.be.

CHi vzw verklaart dat gegevens van de hulpverlener verkregen via registratie op Oncohulp Vlaanderen niet gebruikt zullen worden voor externe commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.

Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de hulpverlener er mee in dat alle door de hulpverlener ingevoegde gegevens, uitgezonderd de registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.

In ons algemeen privacy beleid op www.chicom.be vindt men alle nodige info over de verwerking van de gegevens, overeenkomstig de GDPR van 25 mei 2018.

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden maken we gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies. Lees hierover meer in ons algemeen privacy beleid op www.chicom.be.

 

III. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of een indruk of aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@cedric-heleinstituut.be of via 015/21.81.91

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacycommissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in België (https://www.privacycommission.be/nl).

 

IV. Wijziging privacyverklaring

CHi vzw kan haar privacyverklaring en beleid met betrekking tot persoonsgegevens wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd op de website Oncohulp Vlaanderen.

We adviseren je om deze verklaring geregeld opnieuw na te kijken.

 
Terug naar boven